Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku
Grójeckiego Ośrodka Kultury


 1. Siwz.docx
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia.docx
   
 3. Formularz oferty.docx
   
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunów udziału .docx
      
 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx
     
 6. Wykaz sprzetu.docx
     
 7. Wzór umowy.docx
   
 8. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)