Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a w Grójcu na działce nr ew. 1399/1 i 1399/2


 1. Siwz.pdf

 2. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
   
 3. Załacznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
   
 4. Załacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspólonym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.docx
   
 6. Załacznik nr 5 - wykaz osób.docx
   
 7. Załacznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx
 8.  
 9. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
 10.  
 11. Zalacznik nr 8 - Przedmiar i kosztorys ofertowy.zip
 12.  
 13. Zalacznik nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.zip
 14.  
 15. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)