Przebudowa ul. Batalionów Ch³opskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - Wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - kosztorys ofertowy i przedmiar robot.zip
   
 10. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip

 11. Zalacznik nr 10- Dokumentacja projektowa i techniczna
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)